எல்லாவற்றுக்கும் சப்பைசா ஏபிஐகள்

Online Payment Gateway

பேஅவுட் API

விற்பனையாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கான முழுமையான பேஅவுட் தீர்வுக்கான API.

Subscription Paisa

சப்ஸ்கிரிபிஷன்ஸ் API

தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளைச் சேகரிப்பதற்கான API

SabPaisa Paylink

பேமெண்ட் லிங்க்ஸ் API

உலகின் முதல் ஒருங்கிணைந்த இணைப்பு அடிப்படையிலான கட்டண API

Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog