பணம் செலுத்துவதற்கு GST கட்டாயமா?

இல்லை, 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான வருடாந்திர வருவாய் கொண்ட வணிகத்திற்கு ஜிஎஸ்டி கட்டாயமில்லை. இருப்பினும், நீங்கள் ஜிஎஸ்டி விவரங்களை வழங்கவில்லை என்றால், நீங்கள் ரிட்டர்ன்களை தாக்கல் செய்யும் போது TDS ஐ செயல்படுத்த முடியாது.

Is this article helpful?
Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog