நான் தற்செயலாக அதே ஆர்டருக்கு நகல் பரிவர்த்தனைகளைச்(duplicate transaction) செய்துள்ளேன். பணத்தைத் திரும்பப் பெற எனக்கு உதவ முடியுமா?

பணத்தைத் திரும்பப்பெற, பரிவர்த்தனை விவரங்களுடன் கீழே உள்ள லிங்கில் தகவல் அனுப்ப கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Is this article helpful?
Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog