எனது பணத்தைத் திரும்பப்பெற(Refund) அதிக நேரம் எடுக்கிறது, உதவ முடியுமா?

பல காரணிகள் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதைப் பாதிக்கின்றன மற்றும் இதில் எந்த செயல்முறையும் இல்லை, 10-12 வேலை நாட்களுக்கு காத்திருக்குமாறு நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.

Is this article helpful?
Thank You For Subscribing To Our Newsletter. We Look Forward To Bringing You Great Content!
Read Our Latest Blogs at  SabPaisa Blog